Menu

Logowanie

Działając w imieniu własnym wyrażam zgodę na dobrowolne zamieszczenie danych osobowych oraz zdjęć moim wizerunkiem na stronach serwisu internetowego ludziereklamy.tv. Wyrażam zgodę na przetwarzanie oraz używanie w celach promocyjnych i marketingowych zdjęć z moim wizerunkiem. Oświadczam, iż mam prawo do dysponowania zdjęciami, które przedkładam dla ludziereklamy.tv w celu promocji. Oświadczam, iż przejmuję na siebie wszelkie roszczenia osób trzecich mogące wyniknąć z naruszenia ich praw, spowodowane w szczególności poprzez zamieszczenie zdjęć na stronach serwisu internetowego ludzierekalmy.tv , a także poprzez ich używanie zgodne z celami serwisu internetowego ludzierekalmy.tv Jestem świadoma(y), iż mam zapewnione prawo do wglądu do swoich danych oraz do zmiany zdjęć w każdym momencie.